-PFA -

Image PFA

/ 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
125 kg
250 kg

, . 270° 300°. . .
.
.

  • + ( : )
  • +  
  • (
  • ( )
  • ,